top of page

Social Media & Community Management - Hiring

Treasure Group Laos is offering a position in Social Media & Community Management to social medias for the company properties


TASK & MISSION

- Setting and implementing social media and communication campaigns to align with marketing strategies for company properties

- Providing engaging text, image and video content for the account and deliver new ideas to develop marketing materials by understanding the market and its evolution.

- Responding to comments and customer queries in a timely manner.

- Monitor and report on feedback and online reviews.

- Build relationships with customers, potential customers and industry professionals.

- Upsell products by communicating with potential clients in relevant Facebook Groups.

- Stay up-to-date with digital technology trends and ideas for the benefit of the managed account.


KNOWLEDGE & COMPETENCIES


- Strong communication and interpersonal skills.

- Demonstrated effective organizational and time management skills.

- Able to work alone and take responsibilities.

- Creative thinker with a passion for all social media platforms and trends.

- Hands on experience with social media managements brands.

- Knowledge on online marketing and marketing channels.

- Ability to identify and track relevant community metrics.

- Excellent verbal communication and writing skills in Lao and English.

- Candidates who are able to speak Chinese are considered a priority.


Ideal candidate has exceptional oral and written communication skills and is able to develop engaging content. A people person with great customer service skills and ability to moderate online and offline conversations with our community.


BENEFITS & COMPENSATION


An attractive package awaits the right candidate.


To apply please contact by email at talent@treasuregrouplaos.com

Only applications with attached resume and cover letter will be taken into consideration.ກຸ່ມບໍລິສັດ ເທຣດເຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ - ພະນັກງານບໍລິຫານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊຸມຊົນ


ກຸ່ມບໍລິສັດ ເທຣດເຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບໍລິຫານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອດູແລສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຂອງທຸກກິດຈະການທີ່ນອນໃນກຸ່ມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.


ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະກິດ:

- ຈັດສັນ ແລະ ດໍາເນີນການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ສໍາລັບທຸກກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ.

- ນໍາສະເໜີເນື້ອຫາທີ່ເປັນ ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງສື່ແຕ່ລະບັນຊີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ນໍາສະເໜີແນວຄິດໃຫມ່ໆ ເພື່ອພັດທະນາສື່ທາງການຕະຫຼາດໂດຍການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ພັດທະນາການ.

- ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ໃນການຕອບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຂໍ້ສົງໄສຂອງລູກຄ້າຢ່າງວ່ອງໄວ.

- ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນຕອບຮັບ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາເຫັນທາງສື່ອອນໄລນ໌ (Feedback & online reviews)

- ສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ກັບລູກຄ້າ, ຜູ້ທີ່ມີໂອກາດເປັນລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາ.

- ເພີ່ມຍອດຂາຍໂດຍໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ມີໂອກາດເປັນລູກຄ້າໃນບັນດາກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ເຟສບຸ໊ກ (Facebook).

- ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານລ່າສຸດກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ແນວຄິດໃໝ່ໆ ດ້ານເທັກໂນໂລຢີີດິຈິຕອລ ເພື່ອນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ ເຂົ້າໃນວຽກງານການບໍລິຫານຈັດການຂອງສື່ແຕ່ລະບັນຊີຂອງບໍລິສັດ.


ຄຸນວຸດທິ & ທັກສະ:

- ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ.

- ມີທັກສະໃນການຈັດສັນໜ້າວຽກ ແລະ ເວລາ.

- ສາມາດເຮັດວຽກຄົນດຽວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກສູງ.

- ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ພ້ອມກັບຄວາມມັກຮັກໃນ ແພຣດຟອມ (Platforms) ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທຸກດ້ານ.

- ສາມາດນໍາໃຊ້ປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ບັນດາແບຣນ (Brand) ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

- ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ການຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ ແລະ ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ.

- ມີຄວາມສາມາດໃນການລະບຸ ແລະ ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Community metrics)

- ສາມາດສື່ສານ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໄດ້ດີ ທັງການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ.

- ຜູ້ສະໝັກທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຈີນໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.


ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກແມ່ນຕ້ອງມີທັກສະໃນການສື່ສານທັງ ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ອີກທັງຕ້ອງສາມາດພັດທະນາເນື້ອຫາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້. ນອກນີ້ຍັງຕ້ອງມີທັກສະໃນການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ, ສາມາດກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນ, ຈັບໃຈຄວາມຂອງການສົນທະນາຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ.


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

Package ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ

ສົນໃຈສະໝັກ, ສົ່ງ CV ພ້ອມກັບເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານມາໄດ້ທີ່: talent@treasuregrouplaos.com


ຈາກຈໍານວນຂອງການສະໝັກ,​ ມີພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ

214 views

Comments


bottom of page