top of page

Corporate Lawyer- HIRING

Treasure Group Laos seeking a talented corporate lawyer to handle all our company group’s legal transactions, partnerships, and projects. Your principal goal will be to guarantee that all our company’s transactions comply with state laws and regulations, while actively helping our company avoid possible legal risks and violations.


Other duties will include consulting and leading all corporate legal processes such as mergers, compliance issues, transactions, partnerships, and lawsuits.


Overall Scope and Responsibility:

· Prepare the appropriate legal documents for trial or court proceedings.

· Evaluate new business partnerships with vendors and subcontractors.

· Represent the company in legal proceedings.

· Design and oversee the company’s policy and position on legal matters.

· Protect the company against legal risks and violations.

· Examine the legal issues related to new products and services.

· Negotiate deals on behalf of the company.

· Guide management on regulatory and compliance issues to ensure compliance with legal regulations.


Requirements & Skills:

· PHD / Master degree in law.

· A minimum of 5 years’ experience as a corporate lawyer

· Outstanding managerial and negotiation skills.

· Highly analytical with strong attention to detail.

· Physical strength and positive attitude.

· Excellent Lao & English communication skills, both verbally and in writing.

· Be able to do multiple task, good team player and be able to work under pressure

· Interpersonal communication

· Self-organize and work fast by your own


Benefits:

An attractive package and benefits for the right candidate.

To apply email, us your resume with your credentials at: talent@treasuregrouplaos.com


Given the number of applications, only selected candidates will be contacted.ຮັບສະໝັກ - ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ເທຣດເຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານທຸລະກໍາທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ກັບບັນດາ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ແລະ ໂຄງການທັງໝົດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດເທຣດເຊີ. ໜ້າວຽກຫຼັກຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍແມ່ນຮັບປະກັນວ່າວຽກງານທຸລະກໍາທັງໝົດຂອງບໍລິສັດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດຖະບານເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.


ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໜ້າທີ່ອື່ນໆ ເຊິ່ງປະກອບມີການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການປະຕິບັດຂະບວນການທາງກົດໝາຍຂອງອົງກອນທັງໝົດເຊັ່ນ: ການລວມກິດຈະການເຂົ້າກັນ, ປະເດັນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ວຽກງານທຸລະກໍາ, ວຽກງານທີ່ຕ້ອງພົວພັນກັບບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ແລະ ຄະດີຄວາມຕ່າງໆ. ​


ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ:

· ກະກຽມເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການພິຈາລະນາຄະດີ ຫຼື ການຢື່ນຄະດີຕໍ່ສານ.

· ປະເມີນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຄ້າທີ່ເປັນທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ.

· ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃນການດໍາເນີນການຂະບວນການທາງກົດໝາຍ.

· ອອກແບບ ດູແລນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງບໍລິສັດໃນແງ່ກົດໝາຍ.

· ປົກປ້ອງບໍລິສັດຈາກຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການລະເມີດຕ່າງໆທາງດ້ານກົດໝາຍ.

· ກວດສອບປະເດັນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ.

· ເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃນນາມຂອງບໍລິສັດ.

· ແນະນໍາການບໍລິຫານຈັດການກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສອດຄ່ອງກັບລະບຽບດານທາງດ້ານກົດໝາຍ.


ຄຸນວຸດທິ & ທັກສະ:

· ຈົບປະລິນຍາເອກ

· ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ

· ມີທັກສະທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການຕໍ່ລອງ

· ມີທັກສະທີ່ດີເລີດໃນການວິເຄາະ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດສູງໃນການເຮັດວຽກ

· ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

· ມີທັກສະທີ່ດີເລີດໃນການສື່ສານພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ທັງການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ

· ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍໜ້າວຽກ,​ເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

· ມີທັກສະໃນການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

· ສາມາດປະຕິບັດຈັດສັນໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

Package ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ

ສົນໃຈສະໝັກ, ສົ່ງ CV ພ້ອມກັບເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານມາໄດ້ທີ່: talent@treasuregrouplaos.com


ຈາກຈໍານວນຂອງການສະໝັກ,​ ມີພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ

115 views

Comments


bottom of page