top of page

Accountant- HIRING

We are seeking a full-time staff accountant based in Vientiane. This person would help maintain accurate financial statements, accounts payable and receivable, payroll records, and daily financial entries and reconciliations.


Overall Scope and Responsibility:

· Preparation and processing of operation payroll

· Data entry of normal/sick leave/annual leave and public holidays.

· Inventory Journals of all stores.

· Review prepaid expense and inventory general ledger.

· Preparation of management account – Profit and Loss Statement

· Reconciliation of Profit and Loss Statement expenses and balance sheet accounts

· Providing explanation on expenses above budget

· Assist FC in Corporate reporting

· Prepare payments to the bank

· In charge of stationery stores- issues plus entering transfers into Materials control

· Assist on monthly stock take

· Any other responsibilities assigned by FC.Requirements & Skills:

· Physical strength and positive attitude.

· Attention to detail and able to multitask,

· Be able to communicate in basic English in written and verbal Communication

· Good team player and be able to work under pressure

· Excellent accounting skills

· Interpersonal communication

· Self-organize and work fast by your own

· Candidate who has restaurant and hotel background are considered a priority


Benefits:

An attractive package and benefits for the right candidate.

To apply email, us your resume with your credentials at: talent@treasuregrouplaos.com


Given the number of applications, only selected candidates will be contacted.ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ໜ້າວຽກຂອງຕໍາແໜ່ງນີ້ໂດຍລວມແມ່ນດູແລວຽກງານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແມ່ນຢໍາ, ດູແລບັນຊີລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບ, ການບັນທຶກບັນຊີເງິນເດືອນ,​ ແລະ ການລົງລາຍການ ການເງິນ ແລະ ສະຫຼຸບຍອດເງິນ ປະຈໍາວັນ.


ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ:

· ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການ ການຈ່າຍເງິນເດືອນ

· ການລົງຂໍ້ມູນການເຂົ້າວຽກປະຈໍາວັນ/ການລາປ່ວຍ/ວັນພັກປະຈໍາປີ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ

· ລົງບັນຊີສາງຂອງຮ້ານຄ້າ

· ກວດສອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກະກຽມຈະຊໍາລະ ແລະ ລົງບັນຊີແຍກປະເພດທົ່ວໄປຂອງສາງ

· ກະກຽມບັນຊີບໍລິຫານ - ໃບສະແດງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຂາດທຶນ

· ສະຫຼຸບລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຜົນກໍາໄລ - ຂາດທຶນ ແລະ ບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງ

· ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າງົບປະມານ

· ຊ່ວຍຫົວໜ້າການເງິນ ສ້າງລາຍງານ

· ກະກຽມລາຍການທີ່ຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານ

· ຮັບຜິດຊອບດູແລເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງກງານ-ການເບີກເຄື່ອງ ລວມເຖິງການໂອນເຄື່ອງເຂົ້າສາງ

· ຮັບຜິດຊອບດູແລວຽກງານກວດກາສາງປະຈໍາເດືອນ

· ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າການເງິນ


ຄຸນວຸດທິ & ທັກສະ:

· ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

· ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າວຽກໄດ້

· ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ ທັງການຂຽນ ແລະ ການສົນທະນາໄດ້

· ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

· ມີທັກສະການບັນຊີທີ່ດີເລີດ

· ມີທັກສະໃນການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

· ສາມາດປະຕິບັດຈັດສັນໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

Package ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ

ສົນໃຈສະໝັກ, ສົ່ງ CV ພ້ອມກັບເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານມາໄດ້ທີ່: talent@treasuregrouplaos.com


ຈາກຈໍານວນຂອງການສະໝັກ,​ ມີພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ

121 views

Comments


bottom of page